СПЕКТЪР

Диагностично-терапевтичният апарат Спектрум осъществява ЕПД диагностика по метода на Р. Фол и вегетативно резонансен тест (ВРТ). Във възможностите на уреда влиза сегментарната експрес-диагностика.

ЗА ПРОДУКТА

Aluminium caps 1

В уреда има възможност за пренос на информационни свойства на препарати върху носители (реплики на маркер, препарати, лекарствени средства и много други).

Устройството Спектър 2.16 позволява да се проведе ендогенна биорезонансна терапия чрез собствените елктромагнитни колебания на пациента (БРТ).

С помощта на вградения генератор може да се подбират необходимите за терапия честоти.

С помощта на експрес-диагностика може да се определят функционалните състояния на всички физиологични системи в човешкия организъм. По време на диагностичния сеанс се изследват органите и системите на пациента, гръбначния стълб и чакрите. По резултатите от тестването с експрес метода може по-детайлно да се тества по метода на Р. Фол и Вега-тест.

В основата на метода е универсалното свойство на всеки жив и нежив обект (от молекулата до целия организъм) да съществува в режим на енергоинформационен обмен  с обкръжаващия свят. Този обмен, се осъществява благодарение на специфични за всеки обект набор от изпускани вълни в широк спектър – от светлинни и топлинни, до нискочестотни колебания. Честотният спектър, вълновите характеристики на обекта са така неповторими, като отпечатъците на пръстите. При въздействие на организма с слаби електромагнитни вълни с определен спектрален състав, в случай че в организма присъства идентичен спектър, енергоинформационната система влиза в състояние на резонанс. Тези промени се улавят при измерване състоянието на биологично активните точки.

По този начин, при последователно изследване на организма с различни честотни спектри в определен алгоритъм, може да се получи детайлна и много точна информация за наличието на едни или други обекти или процеси. Събраната информация по точност е по-добра от познатите клинични методи за лечение и позволява да се открие болестта, дълго преди тя да се усети осезаемо от пациента.

При провеждане на ЕПД диагностика по метода на Р. Фол и Вега-тест се използват най-новите компютърни технологии. С тях се измерват показателите на функционалното състояние и здраве на органите и се определят заболяванията в най-ранния стадии на тяхното развитие. Това позволява да се определи вида патологичен процес или възбудител. Своевременно, необходимото лечение се провежда тогава, когато други средства и методи за изследване на патологиите остават безсилни.

По биологично активните точки на меридианите, с помощта на щуп и компютърно програмно обезпечение, лекаря открива проблемните органи и тъкани. Предполагаемите диапазони светват на монитора. Анализът на тези данни, обективното състояние и оплакванията на болния позволяват на оператора да направи съответните изводи.

С помощта на компютърни технологии е създаден  селектор- електронно устройство, съдържащо информация за свойствата на хомеопатични препарати. Те могат да се използват при назначаване на терапия за ‘проявени’ заболявания. Селекторната база на уреда Спектър наброява в себе си 35374 маркери на заболявания, паразити, вируси, бактерии и т.н., за лечение на човека и животни (котки и кучета), както и маркерна база на лечебни препарати за растения.

Терапевтичният комплекс Спектър 2.16 може да се използва не само от лекаря, но и от всеки човек, владеещ основните на компютърната грамотност, тъй като формата на отчета след провеждане на диагностиката е досъпен и прост за разбиране от всеки оператор, работещ с дадената програма.